Den offentlige lederuddannelse


Kontakt underviseren

Lederens værktøjer

Er du leder, eller drømmer du om at blive det? Trænger du til at få styrket dine lederkompetencer, og samtidig få de nyeste og brugbare værktøjer til medarbejdersamtaler og til håndtering af konfliktsituationer? Så tag moduler i Den offentlige Lederuddannelse (DOL) hos os!

Modulerne kan enten tages på åbne hold eller som skræddersyet forløb, og det er muligt at tilrettelægge undervisningen således, at der tages hensyn til de ønsker og behov, du har

DOL – lederuddannelsen

Generelt er vores undervisning på Den Offentlige Lederuddannelse bygget op om forskellige læringsaktiviteter, der har til formål at udvikle din måde at tænke, være og lære på. Læringen bygger på dine erfaringer og oplevelser fra din organisation. Derfor gennemføres modulet ud fra den læringsforståelse, at du bedst tilegner dig viden, færdigheder og kompetencer ved at reflektere over teori i forhold til din praksis. Her udfordres du på dine erfaringer, begreber og forestillinger om ledelse og organisation.

Endvidere søger undervisningen at blotlægge og reflektere over de teorier om praksis, der ligger bag dine handlinger, relationer og iagttagelser af verden. Din læreproces er derfor fokuseret på opgaver og løsninger, hvor underviseren er facilitator for læreprocessen.

Vi fokuserer altid på, hvad der virker i praksis. Derfor har vi valgt ikke at følge én bestemt teoretisk tilgang. Vi ønsker, at du kritisk skal blive i stand til selv at vælge mellem de mest anvendte teorier på området. Vi kalder vores tilgang for det eklektiske princip. Ligeledes understøtter vi kritiske drøftelser af de forskellige teorier og metoder i forhold til deres videnskabsteoretiske ståsted, deres forklaringskraft og deres handlingsanvisende potentiale rettet mod din konkrete praksis.

Hos CCC kan du tage følgende DOL-moduler:
  • Det Personlige Lederskab og Forandring (Standardmodul, 10 ECTS)
  • Ledelse af Medarbejdere og Faglig Udvikling (Standardmodul, 10 ECTS)
  • Proceslederuddannelsen (Valgmodul, 10 ECTS)
  • Ledelse af forandrings- og udviklingsprocesser i offentlige organisationer (Valgmodul, 5 ECTS)
  • Ledelse og Coaching (valgmodul, 5 ECTS)
  • Projektledelse (valgmodul, 5 ECTS)
  • Ledelse og Filosofi (valgmodul, 5 ECTS)
  • Specialemodul (15 ECTS)
Proceslederuddannelsen

Valgmodul, 10 ECTS

Proceslederuddannelsen er et særligt tilrettelagt og intensivt forløb, der består af to valgfag fra Diplomuddannelsen i Offentlig Ledelse (DOL). De to valgfag er Ledelse & Coaching og Ledelse af Forandrings- og Udviklingsprocesser. Det løber over knapt halvanden måned. Forløbet består af 1 internat/seminar, 3 online webinar á 3 timer, 1 dags undervisning, 1 hel gruppedag og to individuelle coachingsessioner. Herudover er deltagelse i to dages fælles eksamen med fokus på praktiske coachingfærdigheder, procesdesign og facilitering obligatorisk. Endvidere tilbydes alle deltagerne en BIG FIVE personlighedstest med en coachende tilbagemeldingssamtale. BIG FIVE er et af markedets bedst underbyggede personlighedstests til ledere.

Krav om konstant forandring, omorganisering, økonomisk pres m.v. skaber behov for professionel procesledelse. Proceslederuddannelsen giver dig et solidt fundament til at stå myndigt og dialogisk i ledelsesopgaven. Med de to moduler vil du kunne mestre den sunde og veldesignede proces, der giver dit og organisationens arbejde retning og mening. Du vil kunne samle organisationen, når der er behov for det, og inspirere til den gode idé eller den ekstra indsats. Du vil også blive klædt på til at se og forstå den enkelte medarbejders perspektiv i organisationen. Forventninger fra medarbejdere om medinddragelse og samskabelse som en del af virksomhedens kultur, drift og udvikling kalder dels på, at du har grundlæggende færdigheder i coaching og dels på, at du kan håndtere, forstå og vurdere de forskellige forandringer, der er til stede i organisationers liv, og som kalder på løbende tilpasninger og kursskifte. God procesledelse kræver evner til at styre, rumme og stimulere menneskelig og faglig mangfoldighed i retning af fælles udvikling og mål

Det Personlige Lederskab og Forandring

Valgmodul, 10 ECTS

Vi anbefaler modulet ”Det Personlige Lederskab og Forandring” til dig, der har brug for at skærpe blikket på egen kompetenceudvikling og sætte dig selv i fokus som leder. Modulet har fokus på at styrke dine personlige handlekompetencer og på den praksis, du er leder i. Modulet har tre overordnede temaer, som sætter fokus på dit lederskab:

1) Under overskriften ”Hvem er vi, der skal forandre?” ser vi indad. Vi bruger en personlighedstest, BIG FIVE, til at reflektere og analysere din lederstil og dine mønstre. Hvad giver energi, og hvad trækker energien væk fra dine arbejdsopgaver? Hvordan reagerer du typisk, når der er modvind, og du er ude af komfortzonen? Hvordan påvirker din kontekst dig, og hvilke forestillinger har du om det personlige lederskab og de forandringer, der er en uundgåelig del af din verden? Dine forestillinger om dit lederskab sættes i forhold til betydningen af valg og fravalg af forskellige ledelses- og forandringsteoretiske perspektiver.

2) Vi spørger: “Hvad er det, der skal forandres?”, eller hvilke elementer kan forandres? Hvordan ser den politiske og administrative kontekst ud? Hvordan har den udviklet sig, og hvordan ønsker vi at den skal udvikle sig? Hvilke konsekvenser har konteksten og dine ønsker for din ledelsespraksis og kommunikation? Vi undersøger, hvilken betydning valg af forskellige perspektiver, teorier og metoder får for forandringsledelse og ledelsesidentitet og dine egne værdier og etikker.

3) Under temaet “Hvordan skal der forandres?” arbejder vi med de metoder, der kan/skal bruges i forbindelse med en kommende forandringsproces; hvad skal forandringen ændre ved? Her vil vi gøre brug af en mangfoldighed af teoretikere, der kan inspirere dig i forhold til at lede forandringsprocesser (bl.a. temaer som modstand, legitimitet, autoritet, magt; at lede uden mandat, motivation, m.m.). Det handler med andre ord om at begynde at iklæde sig teori og metoder i forbindelse med en kommende mulig forandringsproces og i forhold til den konkrete synopsis-skrivning.

Formålet med modulet er således at skabe forudsætninger for et handlekraftigt lederskab, som giver dig en personlig myndighed . Det indebærer en bevidsthed om egne mønstre og værdier, en kompetent og bevidst brug af kommunikative færdigheder samt evnen til at sætte retning for og understøtte faglige og organisatoriske forandringer. De centrale teoretiske blikke på det faglige og personlige lederskab og udviklingen af lederidentiteten er kommunikationsteori og ledelses- og forandringsteori, herunder systemisk- og socialkonstruktionistisk inspireret ledelsesteori. Desuden trækker modulet på filosofiske bidrag til den faglige og personlige lederdannnelse , og vi arbejder her med etikker, begrebsafklaring, kommunikation og ledelsesmæssigt nærvær via filosofiske inspirerede samtaleformer (fx protreptisk og sokratisk dialog), samt teorier om kapacitetsopbygning og kompetenceudvikling, herunder coaching og den coachende lederstil.

Ledelse og coaching

Valgmodul, 5 ECTS

Med ”Ledelse og Coaching” modulet får du coachingtræning og viden om forskellige teorier og tilgange til coaching, der gør dig i stand til at foretage kompetente og etiske valg af coachingmetoder, der både er praksisrelevante, og samtidig teoretisk funderede og begrundede. At udvikle evnen og modet til at foretage komplicerede valg i en foranderlig verden (og at hjælpe dine medarbejdere til at gøre det samme) er en massiv udfordring, der kræver en uddannelse med eftertryk på dannelse. Konkret betyder det, at undervisningens arbejdsform tager udgangspunkt i høj studieaktivitet. Og du kommer til at spille en aktiv rolle som undersøger ved at udforske din og andres praksis. Det er noget, vi ansporer til og iscenesætter som en integreret del af undervisningen. Undervisningen indeholder på denne måde teoretisk tyngde, praksisnærhed og tilpas refleksiv afstand. Men altid med masser af træning i at coache og indsigt i hvilke muligheder og udfordringer der eksisterer i en coachingsamtale.

Herudover får du mulighed for at få indsigt i hvordan coaching kan benyttes i organisationer – herunder den strategiske anvendelse, funktion og kobling, samt mulighed for at diskutere etiske problemstillinger forbundet med coaching på et højt kvalificeret niveau.

Ledelse og filosofi

Valgmodul, 5 ECTS

Med ”Ledelse og Filosofi” får du viden om filosofiske teorier med henblik på at sætte ”de gode grunde” i spil i den offentlige organisation og du arbejder med hvordan etik og værdier kan anvendes som grundlag for at træffe beslutninger i din ledelsespraksis.

Modulet fremstiller en række begreber om ledelsesfilosofi i forhold til den moderne ledelsesteorihistorie og det moderne arbejdsliv, som gør det tydeligt, hvorfor etik og moderne eksistensfilosofi er helt centralt indenfor offentlig ledelse. Gennem en lang række øvelser får du mulighed for at træne dine sproglige kompetencer gennem løbende at blive involveret i etiske og filosofiske samtaler med de andre på holdet. Via personligt og parvist arbejde med etiske cases fra egen ledelsesfunktion inviteres du ind i en vifte af forskellige filosofiske teorier, som sigter på at styrke den personlige etiske habitus og de konkrete etiske processer i den organisatoriske praksis. Med temaer som mening, ansvar, omsorg, relationer og retfærdighed ser vi i fællesskab på, hvordan etiske strategi og regnskabsprocesser fungerer, og hvorvidt disse tilfører ledere, medarbejdere og organisationer fornyet værdi for valgene der træffes, dialogerne der foregår, samt for fællesskabets fremdrift.

Kursusoversigt

Dato

Dag

Tid

Indhold

Sted

30. januar

1

09:00 - 12:00

-

København

8. februar

2

13:00 - 16:00

-

København

14. februar

3

09:00 - 12:00

-

København

26. februar

4

13:00 - 16:00

-

København

Dato

Dag

Tid

Indhold

Sted

27. februar

1

10:00 - 19:30

-

København

28. februar

2

09:00 - 16:00

-

København

20. marts

3

09:00 - 16:00

-

København

8. april

4

10:00 - 17:00

-

København

22. april

5

12:00 - 16:00

-

Online

1. maj

6

09:00 - 15:00

-

København

16. maj

7

09:00 - 16:00

Eksamen

København

17. maj

8

09:00 - 15:00

Eksamen

København

Ansøg nu

Undervisere

Line Arnmark, Associeret partner

Line Arnmark

Cand. Scient. pol

Master i Business Coaching

Diplom i Ledelse

la@copenhagencoaching.dk

Andreas Bering, Direktør og GDPR ansvarlig

Andreas Bering

Cand. Comm., Roskilde Universitet

Master of Business Coaching (EQA), CCC

Certificeret i personlighedstesten Big FIVE

ab@copenhagencoaching.dk

Marianne Vesterbirk, Underviser

Marianne Vesterbirk

Cand. scient. adm.

Internationalt certificeret coach, (ICC)

Stud. Master of Business Coaching (MBC)

mariannevesterbirk@gmail.com

Skal vi tales ved?

Indtast navn og telefonnummer og en af vores undervisere ringer dig op inden for 24 timer.

Undervisningen foregår på Blegdamsvej 104D, 2. sal, 2100 København Ø.

Prisen for Ledelse og Filosofi er 8.600,- (Ekskl. moms)

Proceslederuddannelsen: 27.500,- (Ekskl. moms) inkl. Forplejning, litteratur, BIG FIVE test og to individuelle coachinger med en certificeret coach fra Copenhagen Coaching Center

Det Personlige Lederskab og Forandring: 27.500,- (Ekskl. moms) inkl. Forplejning, overnatning mellem 2. og 3. maj 2023 (Ikke oblikatorisk), litteratur, BIG FIVE test og to individuelle coachinger med en certificeret coach fra Copenhagen Coaching Center.

Gennemført uddannelse på minimum erhvervsakademiniveau (kort videregående uddannelse) eller bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Hertil kommer to års relevant erhvervserfaring.

Ansøg

Skulle du have spørgsmål til din ansøgning, er du meget velkommen til at kontakte os på info@copenhagencoaching.dk eller kontakte os direkte på tlf.: +45 40 14 92 92

Vi glæder os til at høre fra dig, tak for din interesse!

Hvem skal betale?

Vælg op til 10 filer

Hvor har du hørt om os?:

Husk at udfylde alle felter

Tak for din tilmelding/ansøgning til Den offentlige lederuddannelse

En bekræftelse er sendt til din mail

OBS: Vi oplever tit at automatiserede mails bliver markeret som spam, så vi opfordrer til at tjekke spam-indbakken og evt. markere info@copenhagencoaching.dk som sikker afsender i Outlook eller andre mail programmer.

Når du tilmelder dig en af vores uddannelser via formularen nedenfor, ender din tilmelding i en sikret emailboks, som kun én medarbejder i CCC har adgang til. Derefter gemmes din data i vores kundedatabase, som også er en sikker database efter de nye GDPR regler.

Vi bruger udelukkende dine kontaktoplysninger til at tage kontakt til dig vedrørende din tilmelding, og dine faktureringsdata til at sende dig en faktura. Ved at tilmelde dig en uddannelse siger du ikke automatisk ja til at modtage nyhedsmails eller andet materiale fra os. Dette skal klikkes af manuelt.

Har du spørgsmål til uddannelsen? Kontakt Andreas Bering nedenfor. Vi glæder os til at besvare dine spørgsmål

Få mere inspiration fra CCC

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og modtag nyheder og meget mere.

Tilmeld nyhedsbrev

Interesseret i vores andre uddannelser?

CCC Vision

CCCs vision er at løfte niveauet for coaching og ledelse i erhvervslivet. Det gør vi dels gennem vores uddannelser og kurser, hvor vi altid tilstræber at være foran de trends, der viser sig i markedet.

Dels gennem vores coaching, sparring og rådgivning, som altid har til formål at hjælpe det enkelte menneske til at lykkes med det, der er væsentligt for vedkommende selv og for de vigtige fællesskaber, vedkommende indgår i.

Værdierne frihed og værdighed er helt grundlæggende for vores daglige arbejde og den røde tråd i understøttelse af udvikling hos vores studerende, kunder og kursister.

Vi mener, at man kommer længst ved at værne om den andens værdighed og se mennesket i mennesket med de forskelligheder der viser sig.