Filosofi

Filosofi betyder kærlighed til viden

Man kan forstå filosofi på flere måder. For det første som en måde at tænke og leve sit liv på. For det andet som en særlig videnskabelig disciplin. Og for det tredje som det at filosofere. I mange tilfælde er disse forståelser overlappende. Eksempelvis kan man sige, at en livsfilosofi i forskellig grad kan være formet netop af, at man har filosoferet over nogle grundlæggende værdier og fænomener i tilværelsen. Og en del af denne filosoferen kan være inspireret af filosofiske tænkere, hvis værker man har læst eller hørt om.

På Copenhagen Coaching Center er udgangspunktet, at alle mennesker filosoferer. Coaching – og særligt filosofisk coaching - kan være en særlig måde at filosofere over sit liv på, som gør det dybere og rigere, end man indledningsvis var bevidst om. Disse erkendelser kan generere en stærk oplevelse af frihed og handlekraft.

Copenhagen Coaching Center tilbyder både uddannelser, kurser og coaching, hvor filosofi og det at filosofere spiller en central rolle. Se her hvad vi tilbyder.

Herunder står lidt mere om filosofi, og hvordan det integreres i Copenhagen Coaching Centers konsulentydelser og uddannelser.

Filosofi i form af protreptisk coaching

Protreptik betyder, at man vender sig mod det væsentlige i livet. Protreptikken har rod i det antikke Grækenlands ledelsesakademier, hvor underviserne var, hvad vi i dag vil betegne som filosoffer. Aristoteles er den mest kendte filosof, fra hvem den protreptiske tankegang og undersøgelsesform også er udsprunget. Aristoteles var blandt andet rådgiver for Alexander Den Store, for hvem han havde rollen som en samtalepartner udi kunsten at være en god leder, hvilket indebar også at kende sig selv og sine egne værdier for at kunne tjene fællesskabet bedst. Protreptikken har således et fokus på grundlæggende værdier og holdninger, som kritisk undersøges, opleves og måske frisættes og får nyt liv gennem den protreptiske samtale.

Copenhagen Coaching Center tilbyder protreptisk coaching, og du kan læse mere her, hvis det har interesse.

Det er også muligt at blive certificeret som protreptisk coach ved at tage vores Master of Business Coaching eller tredje semester af masteruddannelsen. Endelig kan du blive certificeret gennem et individuelt tilpasset forløb. Alt dette kan du læse om via linksene ovenfor, og du kan bede om at blive ringet op af en af vores konsulenter for at høre mere om uddannelsesmulighederne.

Filosofien som tænke-disciplin

At være filosof er ikke en beskyttet titel. Alle kan kalde sig filosof, og nogen er blevet kaldt filosoffer, selvom de ikke selv anså sig for at være det. De store religioners profeter vil mange mene også var filosoffer, mens andre vil mene, at de netop mere præcist var Guds sendebude eller formidlere af en højere virkelighed.

Ikke desto mindre er der visse tænkere og værker, som man inden for uddannelsesinstitutionerne anser for at være filosoffer eller for at være filosofi. Disse kan igen kategoriseres ud fra, hvilke emner de er optaget af. Noget vil man kalde videnskabsfilosofi, fordi det i særlig grad er optaget af, hvad der er videnskab, og hvordan man erkender virkeligheden. Andet vil man kalde politisk filosofi, fordi hensigten her er at begribe og opstille regler for det menneskelige samfunds dynamikker – og i nyere tid også dynamikkerne mellem mennesker og det ikke-menneskelige, fx dyr, natur og teknologi. Endelig kan man pege på eksistensfilosofien, som er optaget af det at være et menneske i verden, som kan opleve fx. fortvivlelse, kærlighed og håb, og som må finde en måde at være med sig selv. Dette er langtfra udtømmende, men blot eksempler på de filosofiske retninger, som uddannelsesinstitutionerne i bred forstand henholder sig til.

På Copenhagen Coaching Center lader vi mange forskellige filosofiske tænkere inspirere vores professionelle samtaler med kunder og coachees.

Ligeledes uddanner vi i at anvende centrale filosofiske indsigter i de mange samtaler, man indgår i som fx leder, HR-partner, teamleder, projektleder, topleder eller forretningsudvikler for blot at nævne nogle få eksempler på de fagpersoner, som tager uddannelser hos os.

Vi lader fx Aristoteles og Emmanuel Kant spille centrale roller i samtaler, hvor der er brug at få klarhed over et problem eller en sag. Aristoteles og Kant har begge arbejdet med, hvordan man grundigt og systematisk kan kategorisere fænomener og derved opleve at få hold på dem og dermed også en vis form for oplevet kontrol.

Vi lader i høj grad også Søren Kierkegaard, Jean Paul Sartre og Friedrich Nietzsche komme til orde, når det handler om at finde sig til rette i tilværelsen med de følelser og stemninger, som den kan forvolde os, og de valg vi bliver stillet overfor, som vi måske ikke har bedt om, men alligevel må forholde os til. Nietzsche er blandt andet optaget af vores vilje, Kierkegaard af vores angst og tvivl, og Sartre af det at måtte tage ansvar og vælge (eller blive valgt og umyndiggjort!). Vi kan kalde dem eksistensfilosoffer.

Endelig får de, som vi kalder differensfilosofferne, en stemme på Copenhagen Coaching Center. Det er eksempelvis Gilles Deleuze og Michel Foucault. Begge har på forskellig vis arbejdet med, hvordan social betydningsdannelse bliver til igennem sproget og vores tale, som ikke har en fast betydning, men altid vil være foranderlig afhængig af dets brug i forskellige sociale og historiske sammenhænge. På den måde er deres bidrag til coaching, terapi og ledelse, at magten til at definere aldrig kan tages for givet som kommende fra eet bestemt sted. Magten til at definere og dermed påvirke grundlæggende forståelser og konkrete beslutninger er med andre ord et kontinuerligt sprogspil.

Du kan læse lidt mere i denne introduktion til vores syntesemodel for samtaler og deres filosofiske inspirationer her.

Bliv ven af huset

facebook linkedin instagram

Modtag information og tilbud om vores kommende uddannelser, kurser og events, samt andre inspirerende nyheder fra CCC.


Bliv inspireret

Skal vi tales ved?

Indtast navn og telefonnummer og en af vores undervisere ringer dig op inden for 24 timer.