Consulting


For at udvikle sig bæredygtigt har virksomheder, organisationer og mennesker brug for friske øjne og nye perspektiver. CCC har solid erfaring med strategiudvikling i organisationer.

Siden 2004 har vi konsulteret alle former for virksomheder – fra nogle af Danmarks største organisationer til helt små start-ups - og dermed skabt perspektiv og plads til nye strategier, ideer og værdier. Vi gør det muligt at se sig selv med nye øjne.

Ledelsesudvikling Konsulentudvikling Organisationsudvikling Medarbejderudvikling

Ledelsesudvikling

Selvindsigt og praktisk dømmekraft

Ledelse er helt centralt for virksomheders og organisationers udvikling og kvalitet. I vores arbejde med ledelsesudvikling arbejder vi i to spor: Den individuelle lederudvikling & Udvikling af ledelsesteamet.

Det individuelle spor:

Udgangspunktet for vores arbejde med ledelsesudvikling er et klart fokus på den ledelsesmæssige kerneopgave og praksis: at skabe retning, engagement og følgeskab. Det er lederens dialog og ageren med medarbejderne, som skaber forandringer og udvikling. En af de vigtigste ledelseskompetencer er derfor selvindsigt og praktisk dømmekraft, som sikrer, at lederen vender sig mod det væsentlige og inspirerer sine medarbejdere til at gøre det samme.

Selve ledelsesudviklingen kan have forskellige former og indhold, rammesat og tilpasset den enkelte situation og person. Eksempelvis gennem (skygge-)coaching og/eller interventioner, hvor praksis og dermed virkeligheden i hverdagen bliver det, vi arbejder med.

Teamsporet:

Teamsamarbejdet i ledelsen har stor betydning for såvel virksomhedens resultater som for ledernes egen trivsel. Et godt teamsamarbejde er derfor et must og omfatter en række grundelementer:

 • Tillid og tryghed
 • Et gensidigt godt kendskab til hinanden såvel fagligt som personligt
 • klarhed over mål, opgaver og ansvar
 • dialog og konstruktiv feedback
 • ledelse af lederteamet

I arbejdet med udvikling af ledelsesteamet kan der bl.a. indgå testning med Big Five personlighedstest, herunder både individuelle profiler og teamprofiler.

Interesseret i at høre mere? Ring eller skriv og få en snak med

Konsulentudvikling

Vi arbejder med konsulentrollen ud fra principper der gør det nemmere at forstå og understøtte organisationens arbejde, mål og retning samtidig med at du som intern eller ekstern konsulent får redskaber og tydelighed om din position i organisationen.

Vi har fokus på, at det skal være de daglige udfordringer vi skal forholde os til samtidig med, at der skal være tydelig opmærksomhed på generelle overførbare tænkninger og praksisser der over tid er givende læringsplatforme for den enkelte konsulent og organisationen

Interesseret i at høre mere? Ring eller skriv og få en snak med

Organisationsudvikling

Organisationer rummer i sig selv sin egen iboende kompleksitet og mulighed for at gå på tværs af sine egne rutiner og regelmæssigheder. Det kræver imidlertid som regel en opøvelse i at kunne se, hvor de produktive brud og potentielle ændringer kan komme fra. Endvidere afstedkommer brud, sprækker og uregelmæssigheder en generel utryghed, usikkerhed og menneskelig såvel som systemisk forstyrrelse, som skal håndteres.

Derfor er det vigtigt at vide, hvad man gør, hvordan man arbejder og, ikke mindst, hvor man vil hen, når man initierer organisatoriske forandringsprocesser og udviklingstiltag. Hvem skal med, hvordan skal folk ændre deres adfærd og vaner med henblik på hvad og hvornår? Mange spørgsmål hober sig som regel op, når nye tiltag skal i gang, og når der af mange forskellige grunde skal installeres en anderledeshed.

I CCC har vi over 15 års erfaring i arbejdet med situationer, hvor en given organisatorisk praksis skal justeres, udfoldes eller decideret transformeres. Temaer, som vi typisk holder meget øje med, kan bistå med ekspertise til samt installere opmærksomhedsfelter og greb, teknikker og metoder i forhold til, er:

 • Ledelse; hvem holder tovet, bærer ansvaret, samt sikrer sig, at tingene sker?
 • Kommunikation; dialog, formidling, briefing og evaluering.
 • Rekruttering & onboarding; hvem skal med og hvorfor? Om roller og positioner.
 • Strategiske processer; hvem holder overblikket, og hvad er formålet?
 • Proceshåndtering; hvordan kører vi processen?
 • Teamudvikling; hvem skal nu arbejde sammen med og hvordan?
 • Nye ideer: kreative rum og innovative scenarier.

Interesseret i at høre mere? Ring eller skriv og få en snak med

Medarbejderudvikling

I alle organisationer er dét at løfte medarbejdere nødvendigt. I CCC arbejder vi med kompetenceudviklende aktiviteter for medarbejdere i alle typer organisationer. Vi har særligt fokus på bedre, mere eller nye former for samarbejde samt øget motivation og deltagelse. Målet er at løfte medarbejdernes dialogiske kapacitet samt at skærpe blikket på sig selv i organisationen med henblik på nye kompetencer, større engagement og bedre trivsel.

Vi arbejder både med enkelte medarbejdere og med teams og teamudvikling, ofte i en kombination. Uanset om det gælder konflikthåndtering, nye opgaver, organisationsændringer eller noget helt fjerde, er den røde tråd i medarbejderudviklingsforløb at finde veje til en større værdsættelse og mere konstruktiv udnyttelse af egne og andres kompetencer i organisationen.

Interesseret i at høre mere? Ring eller skriv og få en snak med

Ny antologi på vej

Protreptik som behandlingsform og ledelsesdisciplin

Udkommer start 2022
Læs mere