Tilbage til Psykologisk filosofisk psykoterapeutuddannelsen

Moduler på Psykologisk filosofisk psykoterapeutuddannelsen

Uddannelsen er modul-opbygget, og begynder med et 2-dages introducerende internat. Hvert år består derudover af 6 grundmoduler af fire-dages varighed uden overnatning. Uddannelsen er 4-årig, og hvert halve år slutter med en skriftlig/mundtlig og/eller praktisk prøve og/eller eksamen. Det første år er mildere og bredere ift arbejdet med sig selv, og egne færdigheder. Som årene skrider frem bliver det mere og mere dybdegående og specialiseret. Det er en forudsætning for gennemførsel, at hver deltager opfylder det antal timer, som skal bruges på egen terapi, terapeutisk praksis og øve-timer, samt feedback og supervision på egen praksis.


PERIODE MODULER
VINTER Intro modul
Intromodul på 2 dages internat
VINTER Modul 1
Grundmodul på 4 dages eksternat
FORÅR Modul 2
Grundmodul på 4 dages eksternat
FORÅR Modul 3
Grundmodul på 4 dages eksternat
SOMMER Modul 4
Grundmodul på 4 dages eksternat
SOMMER Modul 5
Grundmodul på 4 dages eksternat
EFTERÅR/AFSLUTNING Modul 6
Grundmodul på 4 dages eksternat
Eksamen

Egen-terapi-aktivitet:

Selv-bestaltet i minimum triader. Når året er slut skal dokumentet afleveres med underskrifter for at kunne gå til eksamen. Supervision koster 1200 kr ex moms pr. time

Supervision koster 1200 kr ex moms pr. time
Aktivitet/År 1. År 2. År 3. År 4. År
Give terapi 25 25 25 25
Modtage terapi 25 25 25 25
Observere terapi 25 25 25 25
Supervision - psyko-terapi 6 timers psyko-terapi 6 timers psyko-terapi + 2 timers supervision 6 timers psyko-terapi + 4 timers supervision 6 timers psyko-terapi + 4 timers supervision
Start År 1
VINTER 2021
(11-12.11)
INTRO-MODUL
En indføring i uddannelsens grundlæggende teori- og arbejdsramme

På dette internat arbejdes der grundlæggende på to spor; 1) at styrke tilegnelsen af hele uddannelsens teoretiske arbejds-ramme, gennem øvelser og refleksioner, og 2) at understøtte holdets modningsproces og dermed etableringen af tryghed og gruppe-identitet. Med andre ord handler det her om det faglige og det sociale, hvorved udfordringer og tilegnelse, læringsstil og læringsplan samt individuelle forskelle vil blive tydelige og integreret med henblik på de kommende moduler på uddannelsen.

VINTER 2021
(9-12.12)
Modul 1
Professionelle samtaler;
Grundmodul - 4 dages eksternat
(2-dages intro-forløb påkrævet)

På dette modul arbejder vi med dialogisk grundtræning, fx at skabe kontakt, lave og evt genforhandle psykologisk kontrakt, bryde ind, holde form og struktur, eller slippe og følge det dynamiske flow, lytte, og stille åbne og lukkede spørgsmål, m.m. Der vil også blive præsenteret og arbejdet med en dialogisk grundmodel som kursisterne øver sig i at integrere i deres praksisrelaterede kontekst. Vi arbejder endvidere med at blive klarere over hvad vi hver især bringer med os ind i samtalen af mere psykologiske forudsætninger. Kort sagt sigter dette modul på at kunne etablere sam-syn og konstant tilstræbe at have den anden som mål og formål for samtalen.

FORÅR 2022
(3-6.2)
Modul 2
Følelsesmæssige ubalancer;
Grundmodul - 4 dages eksternat

På dette modul arbejder vi gennemgående med at balancere og dosere den terapeutiske kritik og åbenhed, 1) dels gennem at koble fire grundfølelser med menneskets kognitive skemata og herved undersøge en række neurokemiske pointer (jvf. fx Amygdala og det limbiske system), 2) dels gennem at tale om følelser og øve os i at kunne skille rollen fra det menneske, som vi i bund og grund er, hver især samt udforske og registrere egne og andres beskyttelseslag og forsvarsmekanismer, og 3) dels gennem at besøge og udforske forskellige arrangementer og set-ups mhp at træne positions- og perspektiv-skift (her vil der også komme en række inspirationer fra den systemiske familie-terapi a la Laing og Bateson (double-bind, skizoiditet og ontologisk sikkerhed)).

FORÅR 2022
(21-24.4)
Modul 3
Stresshåndtering;
Grundmodul - 4 dages eksternat inkl. eksamen

På dette modul arbejder vi med bl.a. low- & high arousal, og med hvordan man skaber ro i nervesystemet. Således arbejdes der med bl.a. mentalisering, flow-teori, det sympatiske og para-sympatiske (det autonome) nervesystem. Vi dyrker i det hele taget varsomheden og nænsomheden ift at spore de fysiologiske stress-symptomer samt håndtering af egen og andres stress (stressorer ift fx work-life-balance, m.m.). Vi arbejder endvidere med at reflektere egne og organisatoriske narrativer op imod fx Big Five personligheds-psykologien og det systemiske krydspres, og med at vende tilbage til arbejdsmarkedet efter at have været “gået ned med stress”.

SOMMER 2022
(9-12.6)
Modul 4
Filosofisk terapi;
Grundmodul - 4 dages eksternat

På dette modul arbejder vi gennemgående med at etablere pusterum, fristeder, hvor intensitet og betydning kan tydeliggøre, de værdier, der er blevet ramt, og på den baggrund styrke færdigheden i at kunne trække en værdi ud af den psykologiske samtale og reflektere denne op imod livstemaer og eksistentielle mønstre. Med andre ord bliver den filosofiske samtaledisciplin; protreptik, introduceret, og modulet gennemgår de respektive greb, metoder og forholdemåder herfra, som øves, trænes og perspektiveres ift mere psykologiske samtaleteknikker og indstillinger. Således sigter dette modul på at få deltagerne til at kunne støtte sig selv og sine klienter i at opnå klarhed, være i inderlighed og skabe åbenhed.

SOMMER 2022
(11-14.8)
Modul 5
Traume-forebyggelse;
Grundmodul - 4 dages eksternat

På dette modul arbejder vi noget mere dybdegående med bl.a. tab af betydningsfulde forhold, skader på sjælen og invaliderende krænkelser. Der fokuseres primært på fx hvad der forårsager traumet, fysiske såvel som psykiske, mhp at finde en struktur herfor; og undersøger spørgsmål som, hvordan sætter de sig, er der nogle særlige kendetegn; hvordan kan vi identificere traumet? Således arbejdes der med perifert at berøre løsningen, og dog måske endda åbne lidt op herfor. Generelt sigter modulet efter at lære at være med traumet, både ift sine egne, andres, en andens og/eller i relationen ved bl.a. at udforske, hvordan hjernen fungerer, når den er traume-styret.

EFTERÅR 2022
(6-9.10)
Modul 6
Klinisk praksis;
Grundmodul - 4 dages eksternat
inkl. eksamen

På dette modul arbejder vi med at integrere indhold og metoder fra modul 1-5 med særligt fokus på at praktisere dette i kombinerede varianter. Således er dette modul primært praksis-nært hvad angår at træne og øve sig og få feedback herpå fra deltagere og modul-lederne. På dette workshops-lignende modul vil der derfor både være tips og tricks samt erfaringsbaserede refleksioner, og specielt setting, kontekst og ikke mindst etiske retningslinjer i rollen som terapeut vil være specielt betonet. Mere specifikt vil der også blive trænet i at kunne give klienten/borgeren æren for egne erkendelser og arbejde, og i det hele taget vil der blive fokuseret på, hvordan man runder af, og sender “bolden” videre eller tilbage til klienten/borgeren. Halvdelen af modulet vil udgøre en praktisk eksamensform i plenum.

På andet år bygges flere teorier og redskaber på ift. at forstå og udforske egen position i samtalen mhp at få sat dét til side, der evt. står i vejen. Der trænes egen tilstedeværelse og opmærksomhed, og fagligt set er modul 1 og 4 en videreførelse fra 1. år. Modul 4 dyrker mere den eksistensfilosofiske prægning af psyko-terapien (jvf. Fx Yalom, Frankl og dialogfilosofien (jvf. Buber, Marcel og Levinas, m.fl.), og modul 2 vil fokusere mere indgående på tilknytnings- og udviklings-psykologien via bl.a. Bowlby, Ainsworth og Stern. Nye fag bliver således tilknytning, mentalisering, kropsterapi og mindfulness. På modul 6 gennemgår vi klinisk praksis ift. forberedelse og håndtering af egne klienter, samt opsamling af alle moduler inden eksamen.

År 2
VINTER 2022
24. - 26. november
Modul 1

Professionelle samtaler pt. 2

FORÅR 2023
19. - 21. januar
Modul 2

Tilknytning pt. 1

FORÅR 2023
9. - 11. marts
Modul 3

 Mentalisering

SOMMER 2023
11. - 13. maj
Modul 4

 Filosofisk terapi

SOMMER 2023
10. - 12. august
Modul 5

Kropsterapi & mindfulness

EFTERÅR 2023
5. - 7. oktober
Modul 6

Klinisk praksis og opsamling

VINTER 2023
30. november - 2. december
Modul 6

Afsluttende eksamen år 2

På tredje år dyrkes etikken, moralen og ansvaret ift magt og manipulation; gennem at rumme og favne sin viden, såvel som opsamlende træning på modul 1, hvor udfordringer og mønstre i egen praksis, position og indstilling udforskes.
Modul 2 fokuserer på at tangere psykiatriske diagnose-systemer med en sund og kritisk opmærksomhed på stigmatiseringer gennem bl.a. Inspiration fra Foucault, m.fl.
Modul 3 arbejder dybere via bl.a. Stern og tilbyder flere terapeutiske redskaber ift egen tilknytnings-mønstre i det indre spor.
Modul 4 udfolder den eksistensfilosofiske tematisering af de menneskelige vilkår via Kierkegaard, Nietzsche og Sartre via temaer som angst, ensomhed, meningsløshed, døden, friheden, valget, etc.
Modul 5 genoptager tråden fra 1. år ift bl.a krisehjælp, chok og re-traumatisering (gæsteunderviser).
Modul 6 sigter på at udforske gruppedynamikker (teams), m.m.

År 3
VINTER 2023
Modul 1
Grundmodul - 4 dages eksternat

Professionelle samtaler

FORÅR 2024
Modul 2
Grundmodul - 4 dages eksternat

Diagnoser og patologier

FORÅR 2024
Modul 3
Grundmodul - 4 dages eksternat

 Tilknytning, pt. 2

SOMMER 2024
Modul 4
Grundmodul - 4 dages eksternat

 Filosofisk terapi

SOMMER 2024
Modul 5
Grundmodul - 4 dages eksternat

Traume-forebyggelse, pt. 2.

EFTERÅR 2024
Modul 6
Grundmodul - 4 dages eksternat,
samt eksamen

Klinisk praksis

På fjerde år trænes og udvikles egen stil og varemærke ift modul 1 (som også sigter på specialet og dermed modul 6).
Modul 2 fokuserer på den krops-terapeutiske tradition (fra Reich og Lowen) og frem, og inddrager yoga, meditations-teknikker og åndedrætsøvelser (samt mindfullness) til at understøtte dette.
Modul 3 dyrker mere specifikt voksen-traumer.
Modul 4 åbner op for en ekskursion a la fire dages internat (nærmere info følger herom).
Modul 5 sigter på den familie-terapeutiske praksis.

År 4
VINTER 2024
Modul 1
Grundmodul - 4 dages eksternat

Professionelle samtaler

FORÅR 2025
Modul 2
Grundmodul - 4 dages eksternat

Krops-terapi og meditation, m.m.

FORÅR 2025
Modul 3
Grundmodul - 4 dages eksternat

Traume-forebyggelse, pt. 3.

SOMMER 2025
Modul 4
Grundmodul - 4 dages eksternat

 Filosofisk terapi

SOMMER 2025
Modul 5
Grundmodul - 4 dages eksternat

Familie-praksis

EFTERÅR 2025
Modul 6
Grundmodul - 4 dages eksternat,
samt eksamen

Klinisk praksis